STIPENDIATER I HAIN STIFTELSER


Stipendiater i Inga och John Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Medicinsk Forskning 1994 2023

2023    Kari Nielsen                                                                                          380 000 kr

               f. 1972, docent, universitetslektor, överläkare


Kari Nielsen tilldelas stipendium ur Inga och John Hain stiftelse för medicinsk vetenskaplig forskning 2023, år 2, för sin betydelsefulla forskning kring hudcancer, och då inte minst maligna melanom.2023     Maria Swanberg                                                                                   380000 kr

                f.1977, docent och universitetslektor i Translationell neurovetenskap

          

 Maria Swanberg tilldelas stipendium ur Inga och John Hain stiftelse för vetenskaplig medicinsk forskning 2023 för sin betydelsefulla forskning inom Parkinsons sjukdom.
Swanberg disputerade 2007 vid Karolinska Institutet och har sedan 2011 varit forskargrupp-ledare på Lunds universitet. Fokus för Swanbergs forskning är att identifiera riskfaktorer samt förstå hur dessa påverkar sjukdomsprocesser med mål att därigenom utveckla modeller för individanpassad behandling vid Parkinsons sjukdom. 


Forskning är translationell, kombinationen av experimentella och kliniska studier gör det möjligt att studera bakomliggande biologiska processer i kontrollerade modeller, bygga hypoteser och testa dessa i kliniska kohorter. Swanberg är koordinator för en kohort med 1000 individer med Parkinsons sjukdom från Skåne och lika många kontroller matchade på ålder, kön och bostadsort där man studerar hur genetiska variationer, blodmarkörer, livsstilsfaktorer, andra sjukdomar (som diabetes och höga blodfetter) och läkemedel kan kopplas till risk och förlopp av sjukdomen.
I flera globala samarbeten jobbar Swanberg tillsammans med andra forskare med ett
gemensamt mål; att förbättra prognosen för individer med Parkinsons sjukdom.2022     Kari Nielsen                                                                                         275 000 kr

                f. 1972, docent, universitetslektor, överläkare


Kari Nielsen tilldelas stipendium ur Inga och John Hain stiftelse för medicinsk vetenskaplig forskning 2022, år 1, för sin betydelsefulla forskning kring hudcancer, och då inte minst maligna melanom.


Nielsen disputerade 2009 på en avhandling om malignt melanom och riskfaktorer och CDKN2A mutation, en mutation som är starkt kopplad till melanom. Forskningen har sedan fortsatt inom området och den starka melanomgrupp som fanns i Lund, men även breddats till andra typer av hudcancer som skivepitelcancer och basalcellscancer. Forskningen är bred och spänner över registerforskning, riskfaktorbedömning och rekommendationer för personer med ärftlighet för melanom, teledermatologi, dermatoskopi, nya bilddiagnostiska metoder, molekylärbiologi och immunologi. Utöver de regionala forskningsaktiviteterna, sker samarbete i nationella och internationella nätverk.


Kari Nielsens forskning syftar till bättre och smärtfriare diagnostik och behandling vid hudcancer, identifiera mekanismer, och individanpassa råd och behandling. Forskningen sker i regionala och nationella nätverk på patienter med hudcancer, en tilltagande grupp i antal och där tidig diagnos kan vara livräddande.2022     Pernilla Stenström                                                                              275 000 kr

                f. 1971, docent, universitetslektor, överläkare

 

Pernilla Stenström tilldelas stipendium ur Inga och John Hain stiftelse för medicinsk vetenskaplig forskning 2022, år 2, för sin framgångsrika och betydelsefulla forskning kring medfödda missbildningar i magtarmkanalen.

 

Stenström disputerade 2014 inom barnkirurgi och fortsatt i såväl nationella som internationella samarbeten kring medfödda magtarmmissbildningar. Detta har inkluderat missbildningar i ändtarm (analatresi), komplikationer till kirurgiska åtgärder och påverkan på fertilitet, missbildning i matstrupen (esofagusatresi) och hur det påverkar livskvalitet och lungfunktion, samt diagnostik och behandling vid sk Hirschsprungs sjukdom (störd tjocktarmsfunktion. De fortsatta studierna har inkluderat e-hälsa och ex utveckling av en plattform för kommunikation mellan profession och familj. Forskning göres också hur de medfödda missbildningar påverkar patienterna upp i tonåren.

 

I sin forskning arbetar Pernilla Stenström i nätverk, en förutsättning för dessa i sig tämligen infrekventa, men tidigare potentiellt letala missbildningar, och hur man kan förbättra diagnostik, åtgärder och öka kunskapen generellt. Detta gäller också patientens livskvalitet och funktion upp i tonåren och etablerandet av e-hälsa inom området.
2021 Joakim Esbjörnsson                                                                                225.000 kr

f. 1978, docent i virologi, universitetslektor.


Docent Joakim Esbjörnsson är verksam vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, forskargruppschef vid Systembiologi.

Docent Esbjörnsson studerar hur virusinfektion kan etablera sig och spridas. Fokus har varit

akut hiv-infektion med studier inte minst i Afrika. Detta inkluderar ett projekt som studerar

hur dynamiken ser ut för över 1 000 blodproteiner under akut hiv-infektion, kunskap som kommer att ytterligare förklara under akut virusinfektion. Studier på hiv och spridning i

Kenya har visat på helt nya spridningsmönster och riskgrupper, kunskaper som kan vara behjäpliga för att begränsa spridning av hiv.

Kunskaperna har emellertid potentiell implementering även vid luftvägsinfektioner som SARS, RSV och covid. En viktig del av forskningen gäller hur virusinfektion kan etablera sig i vävnad och detta studeras på humanmaterial (halsmandelvävnad). En viabel modell har kunnat utvecklas genom att använda mycket tunna vävnadssnitt och tillsätta syre och näringsämnen. Spatial transkriptomik användes för att studera genuttryck i vävnaden, en kartläggning som

kan ha implikationer på såväl tumör som sårläkning.

Joakim Esbjörnsson är central i utvecklingen av Skandinaviens första viruscenter, Lunds universitet, med planerad invigning sommaren 2022.2021     Pernilla Stenström                                                                              225.000 kr

                f. 1971, docent, universitetslektor, överläkare.


Pernilla Stenström är docent i barnkirurgi vid Lunds universitet och överläkare i barnkirurgi, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Docent Stenströms forskning är fokuserad kring barn med medfödda missbildningar i tarm

och bäckenbotten. Forskningen inkluderar såväl åtgärd av missbildningen som barnets fortsatta funktion, långsiktiga utveckling och hur patienter, familjer och vårdpersonal kan inkorporeras i behandling och forskning. Kan diagnostiken vid Hirschsprungs sjukdom (avsaknad av nerv-celler i tarmen) ställas, kan det ge barn en snabb diagnos, kortare operationstider och om möjligt lite mera exakt avgöra hur stor del av barnets tarm som ska opereras bort.

Barnets mag- och urinvägsfunktion efter operation studeras. Vikten av t.ex. matens effekt på magfunktionen skiljer sig från friska barn och lyfter behovet av dietistråd.Den framtida utvecklingen inkluderar också s.k. e-hälsa med utveckling av interaktiva plattformar som ska stärka patientens och familjens trygghet och förståelse.

Den långsiktiga utvecklingen som tonåring och vuxen hos barn med medfödda missbildningar studeras för att öka kunskapen kring hur vilken vård som behövs och eventuellt kompletterande kirurgi och annan behandling. Fokus har inte minst varit på Hirschsprungs sjukdom och anorektala missbildningar, ett område som docent Stenström, tillfrågad av patientorganisationen, startade upp och ansvarar för. Forskningen och utvecklingen inbegriper ett multidisciplinärt samarbete med såväl medicinska specialister, sjuksköterskor, dietister, ingenjörer och psykologer.2020      Joakim Esbjörnsson                                                                           180.000 kr

                 f. 1978, docent i virologi, universitetslektor.


Docent Joakim Esbjörnsson är verksam vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, forskargruppschef vid Systembiologi.

Docent Esbjörnsson studerar hur virusinfektion kan etablera sig och spridas. Fokus har varit

akut hiv-infektion med studier inte minst i Afrika. Detta inkluderar ett projekt som studerar

hur dynamiken ser ut för över 1000 blodproteiner under akut hiv-infektion, kunskap som kommer att ytterligare förklara under akut virusinfektion. Studier på hiv och spridning i

Kenya har visat på helt nya spridningsmönster och riskgrupper, kunskaper som kan vara behjäpliga för att begränsa spridning av hiv.

Kunskaperna har emellertid potentiell implementering även vid luftvägsinfektioner som

SARS, RSV och covid. En viktig del av forskningen gäller hur virusinfektion kan etablera

sig i vävnad och detta studeras på humanmaterial (halsmandelvävnad). En viabel modell

har kunnat utvecklas genom att använda mycket tunna vävnadssnitt och tillsätta syre och näringsämnen. Spatial transkriptomik användes för att studera genuttryck i vävnaden, en kartläggning som kan ha implikationer på såväl tumör som sårläkning.

Joakim Esbjörnsson är central i utvecklingen av Skandinaviens första viruscenter, Lunds universitet, med planerad invigning sommaren 2022.
2020     Maria Planck                                                                                                                              180.000 kr

                f. 1974, docent i onkologi, överläkare i thoraxonkologi.

 

Maria Planck är docent i onkologi vid Lunds universitet och överläkare vid thoraxonkologi, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Docent Planck och hennes forskargrupp är verksam inom lungcancerforskning och mera specifikt framtagande av kliniskt relevanta molekylära signaturer i lungtumörvävnad för att förutsäga lungcancerpatienternas prognos eller svar på behandling. För detta syfte används vävnadsprover från lungcancerpatienter och analys görs på såväl epigenetisk nivå (faktorer

som styr hur generna uttrycks utan att vara reglerat till DNA), på DNA-nivå, på RNA-nivå

eller på proteinnivå.

Dessa studier är mycket angelägna för att upptäcka resistensutveckling eller bedöma när pågående läkemedelsbehandling hos en lungcancerpatient behöver ändras. Studierna

inkluderar också förekomst av s.k. cirkulerande tumör-DNA i blod på opererade lung-cancerpatienter med senare känt återfall av sin sjukdom och detta kan komma att tjäna

som ett framtida verktyg för att identifiera återfall av lungcancer.

Forskningsstudierna inkluderar också utfallet av behandling med s.k. immunterapi, en ny behandlingsform vid spridd lungcancer. Dessutom undersökes lungcancer på patienter

som aldrig varit rökare i en stor nationell studie med analys av tumörernas DNA eller RNA

för att identifiera eventuellt behandlingsbara mutationer eller fusionsgener (targets).


  


 År      Stipendiat  /Senast kända akademiska position (2020)   Belopp


2019     Alexandru Schiopu, docent, kardiovaskulär forskning.                                         225.000 kr

             Maria Planck, docent, onkologi.                                                                                               225.000 kr


2018     Catharina Müller, postdoc, lungbiologi.                                                                         225.000 kr

             Alexandru Schiopu, docent, kardiovaskulär forskning.                                              200.000 kr


2017     Daniel Ansari, docent, experimentell kirurgi.                                                                     200.000 kr                      Catharina Müller, postdoc, lungbiologi.                                                                         225.000 kr


2016     Anna Rignell-Hydbom, docent, arbets- och miljömedicin.                                     200.000 kr

             Daniel Ansari, docent, experimentell kirurgi.                                                                    175.000 kr

           

2015     Jonas Larsson, professor, molekylär medicin och genterapi.                                        200.000 kr

             Anna Rignell-Hydbom, docent, arbets- och miljömedicin.                                      175.000 kr

             Per Rydén, professor emeritus, litteraturvetenskap.                     [Pris]           50.000 kr


2014     Jens Lagerstedt, docent, medicinsk proteinvetenskap.                                                   225.000 kr

             Jonas Larsson, professor, molekylär medicin och genterapi.                                        225.000 kr


2013     David Gisselson Nord, professor, medicinsk forskning,                                      250.000 kr

                                                                        ssk. molekylär patologi.        

             Jens Lagerstedt, docent, medicinsk proteinvetenskap.                                               200.000 kr


2012     Isabel Goncalves, professor, kardiologi med ssk. inriktning                                  225.000 kr

                                                           mot kärlforskning.              

             David Gisselson Nord, professor, medicinsk forskning,                                     200.000 kr

                                                                        ssk. molekylär patologi.         

2011     Fredrik Tjernström, docent, otologi.                                                                                  200.000 kr

             Isabel Goncalves, professor, kardiologi med ssk inriktning                                   200.000 kr

                                                                   mot kärlforskning.                


2010     Elisabet Englund, docent, onkologi och patologi.                                                          175.000 kr

             Fredrik Tjernström, docent, otologi.                                                                                  150.000 kr

             Anders Palm, professor emeritus, litteraturvetenskap.               [Pris]            25.000 kr           

2009     Peter Spégel, forskare, Centrum för analys och syntes.                                                  225.000 kr

             Elisabet Englund, docent, onkologi och patologi.                                                          225.000 kr


2008     David Erlinge, professor, kardiologi.                                                                                   200.000 kr

             Peter Spégel, forskare, Centrum för analys och syntes.                                                  200.000 kr


2007     Charlotte Ling, professor, epigenetik och diabetes.                                                        125.000 kr

                 David Erlinge, professor, kardiologi.                                                                                125.000 kr


2006     Mattias Belting, professor, onkologi.                                                                                   100.000 kr                Charlotte Ling, professor, epigenetik och diabetes.                                                 100.000 kr


2005     Martin L. Olsson, professor, hematologi och transfusionsmedicin.                        100.000 kr

             Mattias Belting, professor, onkologi.                                                                                   75.000 kr


2004     Diana Karpman, professor, pediatrik.                                                                                150.000 kr

             Martin L. Olsson, professor, hematologi och transfusionsmedicin.                        100.000 kr


2003     Anna Blom, professor, medicinsk proteinkemi.                                                                 150.000 kr

             Diana Karpman, Professor, pediatrik.                                                                                120.000 kr


2002     Erik Renström, professor, endokrinologi.                                                                           150.000 kr

             Anna Blom, professor, medicinsk proteinkemi.                                                                 120.000 kr


2001     Corrado Cilio, professor, cellulär autoimmunitet.                                                          195.000 kr                      Erik Renström, professor, endokrinologi.                                                                          180.000 kr


2000     Diabetesprogrammet vid Barnkliniken och

             Endokrinologiska kliniken, Malmö                                                  250.000 kr


1999     Isabella Pörn-Ares                                                                              125.000 kr

             Christer Larsson, professor, tumörcellsbiologi.                                          125.000 kr


1998     Anita Sjölander, professor, cellpatologi.                                                                             100.000 kr

             Jan-Ingvar Jönsson, professor, medicinsk cellbiologi (Linköping).                        100.000 kr


1997     Anita Sjölander, professor, cellpatologi.                                                                             100.000 kr

             Jan-Ingvar Jönsson, professor, medicinsk cellbiologi (Linköping).                        100.000 kr

   

1996     Håkan Axelson, professor, molekylär tumörbiologi.                                                     80.000 kr


1995     Håkan Axelson, professor, molekylär tumörbiologi.                                                        20.000 kr


1994     Håkan Axelson, professor, molekylär tumörbiologi.(d. 2020)                                20.000 krTotalt har stiftelsen delat ut 9.905.000 kr fram till och med år 2023

             STIPENDIATER


Styrelserna utser Stipendiaterna.


"STIPENDIER" kan utdelas till enskilda forskare eller forskargrupp för att uppmärksamma och stödja insatser


"PRIS" utdelas vid speciella tillfällen för att visa uppskattning och för att uppmärksamma särskilda insatser.