Jan Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Klinisk Medicinsk Forskning


~ S T A D G A R ~Dessa stadgar ersätter ursprungliga stadgar från 2013. Stadgarna är ändrade genom styrelsens beslut
den 23 maj 2022. Länsstyrelsen Skåne har den 5 juli 2022 meddelat att de inte har något

att erinra mot ändringarna.

                                                                                                                                                           [se Not.1 efter stadgarna]   


 

Undertecknad, Jan Hain, beslutar härmed att bilda en stiftelse och överlämnar till densamma ett belopp om

Tremiljonerfemhundratusen (3 500 000) kr.

 


Följande föreskrifter ska gälla:

 

§ 1

Namn

 

Stiftelsens namn ska vara "Jan Hain stiftelse för vetenskaplig klinisk medicinsk forskning".


 

§ 2

 Ändamål

 

Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig klinisk medicinsk forskning, framförallt sådana verksamheter som bedrivs vid Universitetssjukhusen i Malmö och Lund eller vad som kan komma att bli dess motsvarighet. Med vetenskaplig klinisk medicinsk forskning avses bl.a. sådan forskning som beräknas ge resultat som kan tillämpas i den kliniska verksamheten inom en förutsebar tidsperiod.


Stiftelsen kan för nämnda ändamål bevilja anslag till driftskostnader samt forskningskostnader inom tillämpliga forskningsprojekt, och också ge bidrag till anskaffning av utrustning i anslutning till sådan forskning. Bidrag kan också beviljas som en delfinansiering till investeringar där det kan krävas flera finansiärer. Då anslag till forskning eller forskningsprojekt och/eller bidrag/investeringar lämnas till anskaffningar förutsätts att finansiering inte kan ske på annat sätt. Ett större anslag eller bidrag kan beviljas vid enskilda tillfällen menett projekt kan också stödjas genom upprepade årliga anslag om så skulle bedömas vara lämpligare.


Anslag och bidrag kan också beviljas för mer än ett år i sänder när forskningen eller ändamålet i

övrigt så kräver.


Stiftelsen kan också utdela ett (1) årligt pris för att uppmärksamma framstående forskningsinsatser

av en yngre forskare verksam inom klinisk medicinsk forskning. Prissumman ska användas inom ramen för mottagarens forskning.§ 3

 Bakgrund

 

Bakgrunden till attjag, Jan Hain, skapar en stiftelse inriktad på vetenskaplig klinisk medicinsk forskning är att sjukvården blir alltmer kunskapsberoende. Den måste hålla en hög kvalite och ha god kontakt med aktuell forskning. Huvudmålet med stiftelsen är att bidra till en effektiv och förbättrad patientvård.


Genom att ge anslag till den kliniska och patientnära forskningen skall stiftelsen stödja en mera forskningsbaserad miljö så att sjukhuspersonal aktivt och i ökad utsträckning kan bidra till forskningen och implementera resultaten i verksamheten. Det är också önskvärt att forskningen baseras på de behov som finns i verksamheten och som kan implementeras i den kliniska verksamheten inom en överskådlig tid.


Stiftelsens syfte är att skapa fler möjligheter för forskare/läkare och annan personal att bedriva relevant forskning och kombinera den med klinisk verksamhet och samtidigt ge andra läkare möjlighet att ta till sig forskningsresultaten och därigenom utveckla sin kompetens. Det är ytterst viktigt att uppnådda forskningsresultat sprids på ett systematiskt och lättillgängligt sätt.

Min förhoppning är att på detta sätt öka kvaliten för sjukhusvården i främst Malmö och Lund men även i andra delar i landet.§ 4

 Styrelse m.m.

 

Stiftelsens verksamhet skall ledas av en styrelse bestående av sju (7) ordinarie ledamöter och högst

två (2) suppleanter utsedda på följande sätt.


Ledamöterna skall vara allmänt väl ansedda och lämpliga för uppdraget.

 

      i.      Fyra (4) ordinarie ledamöter:

              Fyra (4) ordinarie ledamöter varav jag ska vara en så länge jag lever. En av dessa

              ledamöter bör ha vetenskaplig förankring inom det medicinska området. En av dessa                                ledamöter bör ha god kunskap inom ekonomi och värdepappersplacering.

 

      ii.     Två (2) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant:

              Till ordinarie ledamot utses dekanus vid medicinska fakulteten vid Lunds Universitet

              samt ytterligare en (1) av dekanus utsedd ordinarie ledamot samt en (1) suppleant.

              Dekanus kan dock utse annan ledamot i sitt ställe. Dessa ledamöter kan väljas då dessa

              är verksamma i sin profession. Suppleant i den första styrelsen ska vara Peter Nilsson-

              Ehle för en tid av fyra (4) år.

 

      iii.    En (1) ordinarie ledamot:

               En oberoende välrenommerad jurist med goda kunskaper i stiftelsejuridik. Denne skall

               vara väl insatt i stiftelsens stadgar.


Styrelsen utser nya styrelseledamöter.


Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.


Ledamot och suppleant får kvarstå i styrelsen till dess han uppnår sjuttio (70) års ålder.

Åldersgränsen gäller inte för mig, Jan Hain.


Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

 

Mandatperioden skall vara tre år i sänder för styrelseledamöterna och suppleanterna.

Mandatperioden för dekanus samt av denne utsedd suppleant gäller till dess att ny dekanus tillsätts.


Styrelsen är beslutsför när alla ledamöter och suppleanter är kallade i god tid och minst fyra (4) ledamöter inklusive ordförande eller vice ordförande är närvarande.


Som styrelsens beslut gäller den mening som biträdes av flertalet av de röstande och vid lika röstetal gäller ordförandens eller vice ordförandens mening om ordförande ej är närvarande.


Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll, där varje anslag noggrant skall beskrivas med de motiveringar styrelsen ansett som avgörande.


I årsredovisningen skall tydligt anges vilka som erhållit anslag/pris och motiveringen härför.

 

Protokollen jämte eventuella anslagsäskanden skall förvaras på ett betryggande sätt av "Stiftelsens Bank".

 

Det anförtros styrelsen att själva utarbeta arbetsordning och i samråd med utsedd revisionsfirma bestämma hur bokföring och redovisning m.m. skall verkställas.


Styrelsen förutsätts vidare bestämma det mest lämpliga sättet för att nå de forskare, som enligt Stiftelsens Ändamålsbestämmelse kan komma ifråga för stipendier/anslag/bidrag/pris.

Ansökningarna skall noggrant behandlas av styrelsen.

 

Styrelsen äger också rätt att, vid behov, tillkalla ytterligare sakkunskap för att på bästa möjliga sätt tillgodose stiftelsens ändamål och utvärdera aktuella anslagsäskande så att de utdelade beloppen kommer till adekvat nytta för forskningen och därmed för stiftelsens anseende.


Styrelseledamöterna äger rätt till skälig ersättning för kostnader, varvid donator framfört, att

styrelsen vid bestämmande av eventuellt arvode bör beakta att uppdraget skall anses vara ett hedersuppdrag.


För handhavande av stiftelsens angelägenheter av ekonomisk, juridisk eller affärsmässig natur kan skäligt vederlag utgå ur stiftelsens inkomster enligt affärsmässiga grunder.


Vid utdelning, som skall ske under oktober månad, av Stiftelsens anslag eller bidrag inbjudes forskningsledaren eller annan lämplig representant/er för den forskning som fått anslag eller bidrag till särskild ceremoni där han/hon presenterar sin forskning. Till denna ceremoni kan lämpligen också inviteras andra intresserade gäster från sjukhusen i Malmö och Lund och andra som av andra skäl kan vara intresserade.


Ceremonin avslutas med en måltid. Denna ceremoni kan ske tillsammans med utdelandet av anslag, bidrag eller stipendier från Inga och John Hain stiftelse för vetenskaplig medicinsk forskning respektive Inga och John Hain stiftelse för humanistisk vetenskaplig forskning.


§ 4 ändrad den 23 maj 2022.§ 5

Förvaltning av tillgångarna etc.

 

Stiftelsens tillgångar skall förvaltas av "Stiftelsens Bank".

 

Till "Stiftelsens Bank" skall styrelsen utse en verksam och varaktigt etablerad större affärsbank eller annat finansinstitut som åtnjuter gott renomme och är organiserad så att den kan utföra de tjänster som Stiftelsen har behov av.


Ett eller flera andra institut kan även förvalta mindre eller större del av tillgångarna.

 

Det åligger styrelsen, förutom förvaltningen, även att ha en god överblick över stiftelsens samtliga placeringar samt ansvara för redovisningen av stiftelsens samtliga finansiella tillgångar så att en god balans och riskspridning kan uppnås.


Styrelsen skall dock ha ansvaret för att Stiftelsens medel är placerade på ett betryggande sätt och att

en god och säker avkastning uppnås.


Då förvaltning är av långsiktig karaktär bör derivat och därmed jämställda instrument ej användas.

 

Stiftarens uppfattning om förvaltningen skall dock så långt möjligt beaktas såt.ex. var denna uppfattning den 20 mars 2013 följande:

att tillgångarna skulle fördelas så att 40%-60% av tillgångarna placeras i svenska och utländska aktier

och aktiefonder samt resterande tillgångarna i räntebärande värdepapper.

 

Skulle den finansiella marknaden förändras avsevärt kan styrelsen ändra placeringspolicy. Styrelsen har fri placeringsrätt för att uthålligt kunna hävda stiftelsens förmögenhetsvärde och bevara och förmera värdet på utgående bidrag och anslag.


Sedan 20% av stiftelsens behållna löpande avkastning avsatts till stiftelsens kapital skall återstoden disponeras för att tillgodose stiftelsens ändamål. Av Jan Hain och John & Jan Hain AB överlåtna utdelningar må dock helt användas för att tillgodose stiftelsens ändamål.


§ 5 ändrad den 23 maj 2022.


 

§ 6

 Revision

 

Granskning av styrelsens förvaltning skall verkställas av en särskilt utsedd väl ansedd auktoriserad revisor eller revisionsbolag. Revisor och/eller revisionsbolag utses av styrelsen.

 

För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper, som skall avslutas den 31 december varje år, och sammanföras i fullständigt bokslut. Detta skall vara slutfört senast den 1 april påföljande år, varvid balans- och resultaträkning, undertecknad av samtliga ledamöter och skall tillsammans med

styrelsens verksamhetsberättelse överlämnas till revisor för granskning.

 

Revisorn skall senast inom sex veckor efter mottagandet av räkenskapshandlingarna avge revisionsberättelse. På årligt särskilt styrelsesammanträde, där styrelsen bör vara fulltalig skall en av styrelsen utsedd ledamot föredra stiftelsens verksamhetsberättelse och därtill hörande

årsredovisning samt den av styrelsen utsedda revisorn föredra revisionsberättelsen.


Verksamhetsberättelsen med därtill hörande årsredovisning skall fastställas av styrelsen för varje år. Verksamhetsberättelse med Årsredovisning samt Revisionsberättelse skall förvaras hos "Stiftelsens Bank".

 


§ 7

Ändring och tillägg till stadgarna

 

Ändring till dessa stadgar får göras utan myndighets tillstånd genom enhälligt styrelsebeslut, dock under förutsättning att ändringen inte strider mot stiftelsens ändamål.

 

 

§ 8

Åläggande

 

Det åligger stiftelsen att stå för kostnader och underhåll av gravplatsen med beteckning "3031020

0018 Limhamns kyrkogård kv 31 B, med kännetecken: Staffan Ringström" där jag står som gravinnehavare och där bl. a mina föräldrar Inga o. John Hain finns begravda, under en tidsperiod av 20 år efter min bortgång, varefter graven skall läggas igen.


_____________________________

Not. 1 

Länsstyrelsen Skåne; "Meddelande om ändring av stiftelsens föreskrifter"

"Styrelsen för Jan Hain stiftelse för vetenskaplig klinisk medicinsk forskning har den 31 maj meddelat Länsstyrelsen att stiftelsen beslutat om ändring av stiftelsens föreskrifter. Av protokoll fört vid styrelsemöte i stiftelsen den 23 maj 2022 framgår att beslut om ändring av stiftelsen föreskrifter har fattats.

Ändring har fattats i § 4 och § 4i stiftelsens stadgar. 

nstyrelsen konstaterar att den beslutade ändringen inte står i strid med 6 kap 4 § stiftelselagen (1994:1220) och stiftelseförordnandet. Länsstyrelsen har inget att erinra mot beslutet.

Styrelsens beslut om ändring av föreskrifterna blir gällande tre månader efter att underrättelsen inkom till Länsstyrelsen."  David Olsson, digital signatur, brev från Länsstyrelsen Skåne 2022-07-05. Ärendebeteckning 206-18525-2022.
                                                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Arbetsordning för styrelsen

 

Antagen vid styrelsesammanträde den 11 april 2022


 1.         Inledning


 

1.1       För sitt arbete i Jan Hain Stiftelse för Vetenskaplig Klinisk Medicinsk Forskning ("Stiftelsen"}

            har Stiftelsens styrelse fastställt denna arbetsordning, vilken ska gälla för styrelsens arbete

            från och med denna dag till dess den revideras genom styrelsens beslut.


1.2       Arbetsordningen utgör ett komplement till vid var tid gällande föreskrifter i Stiftelsens

            stadgar och bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220).


1.3       Stiftelsens styrelse utser i enlighet med 4 i stadgarna inom sig ordförande och vice

            ordförande. Stiftelsens styrelse utser även sekreterare. Sekreteraren behöver inte vara                                styrelseledamot.2.         Styrelsens uppgifter och ansvar

 

2.1       Styrelsen svarar för förvaltningen av Stiftelsen i enlighet med Stiftelsens stadgar och

            tillämplig lagstiftning.


2.2       Styrelsen ska verka för att uppfylla Stiftelsens ändamål. Styrelsen ansvarar vidare för att                          Stiftelsen fullgör sin bokföringsskyldighet samt att stadgar och övriga handlingar avseende

            Stiftelsen förvaras på ett ordnat och betryggande sätt.


2.3       Styrelseuppdraget ska utövas i enlighet med Stiftelsens stadgar, gällande lagar och                                    förordningar samt denna arbetsordning. En styrelseledamots uppdrag är i första hand att                        verkställa den vilja som stiftaren har gett uttryck för i Stiftelsens stadgar. Att vara

            styrelseledamot i en stiftelse är ett förtroendeuppdrag. En styrelseledamot har ställning som                    syssloman och är i denna egenskap skyldig att utföra uppdraget med omsorg.


2.4       Enligt § 4 i stadgarna ska vid styrelsens sammanträde föras protokoll där varje anslag

            noggrant ska beskrivas med de motiveringar styrelsen ansett som avgörande. Vidare anges

            att årsredovisningen tydligt ska ange vilka som erhållit anslag och motiveringar härför.


2.5       Det åligger styrelsen att även be stipendiater och pristagare att inkomma med utförligt CV,                      födelseår, titel/tjänst samt en skriftlig personlig presentation av sin forskning och hur                                bidraget/anslaget ska nyttjas samt en kortare version av detta till hemsidan.


            Samtliga stipendier skall fortsättningsvis utbetalas till konto hos respektive institution vid det

            universitet som stipendiaten är verksam vid. Härvid får mottagande institution göra avdrag på

            max 25 % för overheadkostnader. Om särskilda skäl föreligger får styrelsen göra avsteg från                    detta. Ovanstående gäller endast stipendiater och ej pristagare.2.         Stiftelsens bank

 

2.1       Enligt§ 5 i stadgarna ska styrelsen utse stiftelsens bank eller annat finansinstitut.

 

2.2       Vart tredje år ska styrelsen ha en genomgång av ingångna avtal med banker och

            finansinstitut avseende resultat, kostnader och erhållna tjänster. Dessa bör omförhandlas så

            att lägsta möjliga kostnader och effektivitet uppnås. Om en bank/finansinstitut ej uppnår                          tillfredsställande resultat/service ska ny bank/finansinstitut utses omgående.4.         Tystnadsplikt

 

4.1       En styrelseledamot får inte för utomstående yppa information som erhållits vid utförandet av                uppdraget som styrelseledamot, såtillvida inte styrelsen i det enskilda fallet har beslutat om

            annat eller informationen är allmänt känd. Tystnadsplikten avser såväl muntlig som skriftlig                  information och gäller även efter det att styrelseuppdraget har upphört.


4.2       En styrelseledamot ska förvara allt material som erhållits i anledning av styrelseuppdraget så                  att det säkerställs att materialet inte är tillgängligt för utomstående.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~