STIPENDIATER I HAIN STIFTELSER


Stipendiater i Inga och John Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Humanistisk Forskning 1994 20232023     Tomas Snigeon                                                                                    380 000 kr

                 f. 1965, Fil.dr., docent i Europastudier

                             

Tomas Sniegon är historiker och docent i Europastudier vid Lunds universitet. Han studerade journalistik vid Karlsuniversitetet i Prag och historia vid Lunds universitet.


I sin forskning fokuserar han på modern Öst- och Centraleuropeisk historia efter 1917 och på frågor kring historiens - och särskilt historiska traumans - roll i konstruktionen av kollektiva, framför allt nationella och överstatliga identiteter.


I sina nyaste studier studerar han ansträngningarna från de politiska eliters som strävar efter att stärka auktoritära tendenser i dessa länder, att undertrycka minnet av tidigare diktatoriska regimers brott som drabbade länderna i fråga – i första hand nazism och kommunism. I detta avseende handlar det om en omvandling av tidigare planer på att bygga ”civil society” - ett civilt samhälle - till att främja intressen för förespråkare av "uncivil society" som strävar efter att skapa stöd för vissa alternativ till liberal demokrati (som t.ex."illiberal democracy" eller helt öppet autokrati och diktatur) och brukar historia i enighet med sina nuvarande avsikter.2023     Elisabet Björklund                                                                              380 000 kr

                f. 1983, Fil.dr., docent


Elisabet Björklund är lektor och docent i filmvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.


Björklunds forskning fokuserar på hur sexualitet och reproduktion framställs i film och tv och hur detta hänger ihop med olika historiska sammanhang och förändringar. I sin
avhandling undersökte hon sexualupplysningsfilmens historia i Sverige fram till 1970-talet och senare har hon bland annat intresserat sig för den svenska filmen under den så kallade sexuella revolutionen och representationer av hiv och aids, vilket har resulterat i antologierna Swedish Cinema and the Sexual Revolution: Critical Essays (2016) och A Visual History of HIV/AIDS: Exploring the Face of AIDS Film Archive (2019), båda tillsammans med Mariah Larsson.


Under senare år har Björklunds forskning alltmer närmat sig fältet medicinsk humaniora och kommit att kretsa kring hur graviditet, abort och barnafödande representeras i film och andra visuella medier. I ett pågående forskningsprojekt undersöker hon exempelvis vilken roll tv som ett nytt medium spelade för diskussionerna kring abort, fosterskador och förlossningsvården i 1950-, 1960- och 1970-talets Sverige.2022     Anna W Gustafsson                                                                           275 000 kr

               f. 1968, Fil. dr., docent.

 

Anna W. Gustafsson är universitetslektor i svenska vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Gustafssons forskning följer ett flertal spår som alla är högintressanta. Hon har bland annat undersökt förändringar i ordförståelse hos dagens unga med högskoleprovet som utgångspunkt. Projektet resulterade i den uppmärksammade boken Ord på prov. En studie av ordförståelse i högskoleprovet (2017). 


Ett annat forskningsspår för vidare doktorsavhandlingens inriktning på text- och diskursanalys av politiska texter. Gustafsson har inom detta område bland annat studerat högerpopulistiska supportrars kommunikation i sociala medier inom ramen för ett europeiskt samarbetsprojekt omfattande tio länder.


Gustafsson är också i hög grad aktiv inom fältet medicinsk humaniora, där hon undersöker

olika typer av samtal i relation till vård och hälsa. Under åren 2015–2018 deltog hon exempelvis

i ett projekt om metaforer och bildspråk i den palliativa cancervården i samarbete med svenska och brittiska forskare. Sedan 2022 är hon medarbetare vid Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora.

Gustafssons forskning är både nyskapande och originell och närmar sig centrala områden,

såsom politisk kommunikation och medicinsk humaniora, med utmärkt relevans för såväl den språkvetenskapliga forskningen som samhället i stort. Det finns all anledning att förvänta sig viktiga framtida forskningsinsatser från Gustafssons sida.2022     Per Anders Rudling                                                                            275 000 kr

                f. 1974, Fil.dr., docent.

 

Per Anders Rudling är universitetslektor i historia vid historiska institutionen, Lunds universitet.

 

Rudlings forskning kretsar runt nationalism, historiekultur och historiebruk, främst i unga, nationaliserande stater i Östeuropa som Ukraina och Vitryssland/Belarus. Rudling har forskat om Ukrainas moderna historia, inte minst i dess västliga gränsområden, det som innan 1939 utgjorde mellankrigspolens östliga gränsområdena, kresy wschodnie. Rudling är särskilt intresserad av minnet – eller icke-minnet – av förintelsen och interetniskt våld under andra världskriget i den ukrainska diasporans minneskultur.

 

I sitt nuvarande projekt studerar Rudling den polsk-ukrainska minneskonflikten rörande den etniska rensning av västra Ukraina som under andra världskriget utfördes av ultranationalistiska grupper. Han placerar denna minneskonflikt i ett regionalt, europeiskt och transatlantiskt större sammanhang.
2021     Niclas Burenhult                                                                                                250.000 kr

                f. 1969, Fil. dr., docent vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.


Niclas Burenhult var tidigare forskare vid Max Planck Institutet för psykolingvistik i Nijmegen.Hans forskning rör förhållandet mellan språk, kultur och kognition. Han har ett särskilt intresse för språklig kategorisering av landskap och beviljades år 2010 ett ERC-anslag, 

det mest prestigefulla anslaget för excellent forskning vi har i Europa, och ovanligt för humanister att få, för fortsatta studier inom det området.


Docent Burenhults forskning kartlägger och bevarar också utdöende språk, både genom hans egna studier av aslispråken, en grupp austroasiatiska språk som talas på Malackahalvön, och hans engagemang i och arbete med digitala resurser för att skapa arkiv och arbetsytor där

arbetet med dessa språk kan fortsätta, också efter det att de sista talarna försvunnit.2021     Mia-Marie Hammarlin                                                                                     225.000 kr

                f. 1972, universitetslektor i journalistik, institutionen för kommunikation

                och medier, Lunds universitet.


Mia-Maria Hammarlin har under hela sin forskargärning fördjupat sig i etnologiska fenomen,vardagsförankrade, kulturella, meningsbärande, obemärkta händelser och företeelser somsällan tillskrivs särskilt stort värde, varken i vetenskapssamhället eller i samhället i stort.


Hammarlin har beforskat ryktesspridning och skvaller – efter att ha tagit utgångspunkt i postdoktorsanställningen om medieskandaler. Här visar hon i boken "I Stormens öga" prov

på en fantastisk förmåga att väva samman fascinerande fallstudier med kloka resonemang

kring teorier och tidigare forskning. "I Stormens öga" var en bok som fyllde ett kulturellt

behov, uppmärksammade vardagen så som den ter sig för en individ som står i centrum för

ett så kallat mediedrev.


  

 2020    Jonatan Wistrand                                                                                180.000 kr

                f. 1980, Doktor, forskare vid enheten för medicinens historia,

                Lunds universitet.


Jonatan Wistrand företräder i flera roller det ämnesområde som internationellt benämns "Medical Humanities/Medicinsk humaniora" – humaniora i medicinens tjänst. Jonatan är en medicinare med humanistisk inriktning och är tillika forskaren som läkare och läkaren som forskare. I vart och ett av hans många vetenskapliga arbeten förenas hans dubbla kompetens: Jonatan är den uppskattade klinikern i sina patienters omedelbara närhet vid en vårdcentral

i Löberöd; han är forskaren med projekt och produktion som kräver "split vision": det vill säga

å ena sidan biomedicinskt evidensbaserade resultat, å andra sidan humanvetenskaplig belysning med siktet inställt på läkarrollen och patientmötet i den vårdvetenskapliga praktiken.

Hans avhandling 2019: Läkaren som patient: dokumentära och litterära vittnesmål under 1900- och 2000-tal, fick stor uppmärksamhet. 

Jonatan går med sin tvärvetenskapliga profil och sitt djupa forskningsengagemang i bräschen

för den pågående konsolideringen av det viktiga sambandet mellan medicin och humaniora.

 


2020    Rachel Irwin                                                                                         180.000 kr

                 f. 1983, Fil.dr., Socialantropologi, forskare i etnologi, Lunds universitet


Rachels Irwins huvudsakliga forskningsintresse handlar om sambandet mellan samhälle, kultur och policy. Hon har forskat om "den svenska strategin" gällande covid-19 och hur den har diskuterats i svenska och internationella media.

 Hennes intresse för kultur och policy började med studier av internationell och global hälsa där det riktats kritik mot Världshälsoorganisationen (WHO) arbete. Hennes fältstudier i Genève.  ledde till 'upptäckten' av en främmande "stam" av diplomater, tjänstepersoner och läkare med sina egna olika ritualer och sedvänjor.

Sedan dess har hon forskat om hur samhälleliga och kulturella normer påverkar olika policyområden inom hälsofältet, till exempel våld mot hälso-och sjukvårdspersonal i humanitära kriser. Hon har också forskat om svenskt utvecklingsbistånd från 1950 till idag. Där återfinner man vissa begrepp som "folkhemmet" och "solidaritet" som påverkat svensk biståndspolitik, och Irwin har undersökt dess koppling till Sverigebilden. 2020    Bodil E. Persson                                                                        [Pris]   50.000 kr 

                   f. 1951, Fil. dr., leg. läkare.


Bodil Persson verkade i flera år som allmänläkare i Bromölla. Efter doktorandstudier i historia vid Lunds universitet blev hennes avhandlingsprojekt pestepidemin i Skåne med start från Magnus Stenbocks försök att under pestepedemin 17101712 hindra smittan att spridas från Blekinge till Skåne. Avhandlingen blev klar 2001 med titeln: "Pestens gåta. Farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne." Avhandlingen var socialhistorisk och Bodil underströk att sjukdomens utbredning hängde samman med kulturella traditioner.

Senare har hon arbetat med att kartlägga mjältbrandens utbredning vilket kom till nytta i ett ekologiskt projekt i Fyledalen där mjältbranden varit utbredd under 1900-talet. Genom sina djupa kunskaper om både medicin och historia, och genom sin förmåga att gå till botten på historiska problem, har Bodil gjort en stor insats i svensk historisk och medicinhistorisk forskning.

      


År      Stipendiat  /Senast kända akademiska position (2020)     Belopp_


2019    Cajsa Sjöberg, docent, univ. lektor i latin, Lunds Universitet.                           225.000 kr              Jutta Haider, professor i biblioteks- och informationsvetenskap,                              225.000 kr

                                               Högskolan i Borås.                                                                                          

               

2018    Maria Simonsen, universitetslektor bokhistoria, Aalborg universitet.                225.000 kr              Mari Bacquin, docent, univ.lektor i franska, filolog. Lunds Universitet.              225.000 kr         

2017    Lovisa Brännstedt, forskare i antikens kultur och samhällsliv.                       150.000 kr              Mikael Roll, professor i fonetik (spec neurolingvistik).                                    150.000 kr              Projekt ”Malmö stads historia 1990–2020”/                                        75.000 kr

                                         Roger Johansson, professor Historiska inst., Malmö universitet.


2016    David Larsson-Heidenblad, docent, forskare i historia.                            200.000 kr              Victoria Johansson, docent i allm. språkvet., bitr. förest. för humlabb.,                175.000 kr                                                                  univ. lektor i lingvistik, nu Högskolan i Kristianstad.                         

   

2015    Karin Salomonsson, docent, univ. lektor i etnologi, tilltr. kanslichef               150.000 kr                                                   för Humanisktiska och Teologiska fakulteterna.                             

                  David Larsson-Heidenblad, docent, forskare i historia.                            175.000 kr              Per Rydén, professor emeritus och pionjär när det gäller pressvetenskap.                  50.000 kr

                  

2014    Jana Holsanova, docent, universitetslektor kognitionsvetenskap.                    200.000 kr              Karin Salomonsson, docent, univ. lektor i etnologi, tilltr. kanslichef                    200.000 kr

                                                                för Humanisktiska och Teologiska fakulteterna.

            Anders Reisnert, arkeolog, f.d. stadsantikvarie och stf. museichef        [Pris]    100.000 kr

                                                         på Malmö Museer. Verksam i kulturmiljöbranschen.                               


2013    Bodil Pettersson, professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar.            225.000 kr              Jana Holsanova, docent, universitetslektor kognitionsvetenskap.                    225.000 kr              Magnus Gerttén & Lennart Ström                                                      100.000 kr                                                  Gertten/ svensk regissör, filmproducent och manusförfattare.

                                                      Ström/ producent, en av Film i Skånes grundare och startade

                                                organisationen "Rädda Malmöfilmen". 


2012    Katarina Bernhardsson, docent, univ. lektor i litteraturvetenskap,                225.000 kr

                                                                         med inriktning mot medicinsk humaniora.     

               Bodil Pettersson, professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar.                200.000 kr


2011    Marie Cronqvist, docent, univ. lektor i journalistik och mediehistoria.             175.000 kr              Katarina Bernhardsson, docent, univ. lektor i litteraturvetenskap,                225.000 kr

                                                                         med inriktning mot medicinsk humaniora.     

              Anna Smedberg-Bondesson, bitr. professor i litteraturvetenskap, fak.           50.000 kr

                                                                                    f. lärarutbildn. Högskolan i Kristianstad.


2010     Johan Östling, docent, univ. lektor historia, föreståndare f. Centrum                     150.000 kr

                                                    för Kunskapshistoria (LUCK), Lunds universitet.

             Marie Cronqvist, docent, univ. lektor i journalistik och mediehistoria.            175.000 kr               Anders Palm, professor emeritus i litteraturvet. medicinsk humaniora.              25.000 kr      

2009     Mats Jönsson, professor i filmvetenskap, vid inst. för kulturvetenskaper,             225.000 kr

                                                     Göteborgs universitet.

             Johan Östling, docent, univ. lektor historia, föreståndare f. Centrum                   225.000 kr

                                                    för Kunskapshistoria (LUCK), Lunds universitet.

 

2008     Petra Bernadini, universitetslektor, italienska (USI).                                     200.000 kr               Mats Jönsson,  professor i filmvetenskap, vid inst. för kulturvetenskaper,            200.000 kr                                                          Göteborgs universitet.

 

2007     Joachim Östlund, universitetslektor, historia.                                             125.000 kr               Christopher Collstedt, professor i historia vid Södertörns högskola.             125.000 kr              

2006     Johan Modée, Fil.dr. i religionsfilosofi., univ. lektor i mänskliga rättigheter            50.000 kr 

                                                   och internationella relationer, Malmö universitet.

             Lars Berggren & Roger Johansson                                                      75.000 kr

                                                                 Berggren/ professor historiska inst., Lunds universitet.

                                                              Johansson/ professor Historiska inst., Malmö universitet.

             Ann Steiner, docent i litt. vetenskap, univ.lektor,            [resestipendium]       25.000 kr

                                                förlags- och bokmarkn.kunskap, Lunds universitet. Nu Uppsala.

                Martin Sundberg, Nuv. akademisk position okänd.   [resestipendium]    25.000 kr                          

2005     Tomas Ek, Nuv. akademisk position okänd.                                                 100.000 kr

             Victoria Höög, Fil.dr., idé- och lärdomshistoria.                                            50.000 kr               Ida Östenberg, antikprofessor Göteborg, högprofilerad, populariserar antiken.    25.000 kr     

2004     Johan Stenström, professor emeritus i litteraturvetenskap.                           150.000 kr               Charlotte Christensen-Nugues, docent, univ.lektor i idé- och                       100.000 kr

                                                                                            lärdomshistoria vid Lunds Universitet.                          

2003     Jakob Christensson, docent, Bokförlaget Atlantis.                                      150.000 kr               Martin Alm, Fil. dr., Historiska inst., Lunds universitet.                                 100.000 kr                                                        

2002    Victoria Höög, Fil.dr., idé- och lärdomshistoria.                                           135.000 kr              Cecilia Wadsö-Lecaros, docent, Univ. lektor, Engelska, Lunds universitet.     135.000 kr   

2001    Håkan Håkansson, bibliotekarie UB, katologiserat Ravensbrück.                   180.000 kr              Grammatikseminariet vid Lunds Universitet                                 150.000 kr

            Malmö Kulturhistoriska Förening                                                      45.000 kr


2000    Elisabeth Rudebeck, Arkeologiska inst., Lunds Universitet.                         180.000 kr

            Lars-Olof Delsing, professor i nordiska språk vid Lunds Universitet.               70.000 kr      

1999    Birgitta Odén, professor i historia, 1.a kvinnliga prof. vid  Lunds                           100.000 kr                                                Universitet och  1.a kvinnliga prof. i historia, (d. 2016).

            Anders Piltz, professor emeritus i latin, romersk-katolsk präst.                        100.000 kr              Malmö Fornminnesförening  [anslag]                                                50.000 kr


1998    Susanne Schlyter, professor emeritus romanska språk särskilt franska.           100.000 kr              Hertha Hansson, professor i idéhistoria, Halmstad (d.2007).                           35.000 kr              Susanne Lundin, professor i etnologi, uppmärksammade kulturanalytiska          35.000 kr                                                             studier av medicinsk frontlinjeforskning, ledamot av

                                                         KVA och IVA.   

            Lynn Åkesson,  professor emeritus i etnologi.                                                35.000 kr        

1997    Rune Johansson, Fil.Dr. Historia Lundsuniversitet, Professor emeritus              50.000 kr

                                                        Linköpings universitet.  

            Ralf Rönnquist, Akad. avhandl. Skotsk etnoterritorialitet i ett historiskt                50.000 kr

                                                      perspektiv, Lund.                                                                                           Klas-Göran Karlsson, professor i historia, från 2000, författare                               50.000 kr                                                                      till en rad böcker om 1900-talshistoria.

          

1996    Björn Larsson, professor emeritus i franska, från 1999,  framgångsrik                       40.000 kr                                                      internationell författare.                                                           

            Anders Andrén, professor i arkeologi vid Lunds universitet, från 2005                    40.000 kr

                                                       prof. i arkeologi vid Stockholms universitet, ledamot

                                                       av Vitterhetsakademien (nu emeritus).    

                                                                                     

1995    Greger Andersson, professor i musikvetenskap, Lunds universitet,                       20.000 kr

                                                              från 1996, ledamot av Vitterhetsakademien (d. 2013).


1994    Greger Andersson, professor i musikvetenskap, Lunds universitet,                       20.000 kr

                                                              från 1996, ledamot av Vitterhetsakademien (d. 2013).Totalt har stiftelsen delat ut 10.040.000 kr fram till och med år 2023.

             STIPENDIATER


Styrelserna utser Stipendiaterna.


"STIPENDIER" kan utdelas till enskilda forskare eller forskargrupp för att uppmärksamma och stödja insatser


"PRIS" utdelas vid speciella tillfällen för att visa uppskattning och för att uppmärksamma särskilda insatser.