Inga och John Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Humanistisk Forskning

~ S T A D G A R ~Dessa stadgar ersätter ursprungliga stadgar från 1994.


Stadgarna är ändrade genom styrelsens beslut den 11 april 2022. Ändringarna godkändes av Jan Hain samt enhetsstyrelsen vid Skandinaviska Enskilda Bankens centralkontor i Malmö och styrelsen för Sydsvenska Handelskammaren den 19 april 2022 respektive den 5 maj 2022. Länsstyrelsen Skåne har den 18 maj 2022 meddelat att de inte har något att erinra mot ändringarna.


                                                                                                                                                               [se Not. 1 efter stadgarna]

                                                                                                                                                               [se Not. 2 efter stadgarna]

                                                                                                                                                               [se Not. 3 efter stadgarna]§ 1


Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning inom det humanistiska
området genom att exempelvis lämna bidrag till Malmö Fornminnesförening för stadshistorisk
forskning och publicering av forskningsresultat, utdela priser och resestipendier till disputerade
forskare verksamma vid Lunds Universitets humanistiska fakultet eller bevilja anslag till särskilda
forskningsprojekt vid nämnda fakultet.§ 2


Stiftelsens verksamhet skall ledas av en styrelse bestående av sju ledamöter och högst två
suppleanter enligt nedan.


Ledamöter skall vara väl ansedda och lämpliga för uppdraget. Styrelseledamöter skall genom sin
verksamhet ha god anknytning till södra Sverige.


      i.      En ordinarie ledamot:
              Som ledamot John Hain eller Inga Hain med Jan Hain som suppleant och efterträdare.      ii.     En ordinarie ledamot och en suppleant:
              Som ledamot professor Kjell-Åke Modéer och efter honom dekanus vid humanistiska
              fakulteten vid Lunds Universitet samt en suppleant från nämnda fakultet. Dekanus kan dock
              rekommendera annan ledamot i sitt ställe.


      iii.    En ordinarie ledamot:
               Ledamoten skall ha god förankring inom det humanistiska området.


      iv.     Två ordinarie ledamöter.


      v.      En ordinarie ledamot:
               En oberoende välrenommerad jurist med goda kunskaper i stiftelsejuridik. Denne skall vara
               väl insatt i stiftelsens stadgar.


      vi.     En ordinarie ledamot:
                Ledamoten ska ha god kunskap inom ekonomi och värdepappersplacering.När John Hain, Inga Hain och Jan Hain avlidit eller av annat skäl lämnat styrelsen skall den första
efterträdande ledamoten utses av styrelsen för Sydsvenska Handelskammaren eller dess framtida
motsvarighet.


Mandattiden skall vara tre år i sänder för styrelseledamöterna och suppleanterna. Mandatperioden
för dekanus samt av denne utsedd suppleant gäller till dess att ny dekanus tillsätts. Ledamot och
suppleant får kvarstå i styrelsen till dess denne uppnår sjuttio års ålder. Åldersgränsen gäller inte för
Jan Hain.


Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.


Styrelsen är beslutför när alla ledamöter är i god tid kallade och minst fyra är närvarande varav en
måste vara ordförande eller vice ordförande.


Som styrelsens beslut gäller den mening som biträdes av flertalet av de röstande och vid lika röstetal
gäller ordförandens eller vice ordförandens mening om ordförande ej är närvarande.


Styrelseledamöter äger rätt till skäligt arvode och ersättning för havda kostnader enligt styrelsens
bestämmande.


Det anförtros styrelsen att själv utarbeta arbetsordning och bestämma hur bokföring och redovisning
m.m. skall ombesörjas.


Styrelsen äger rätt att vid behov tillkalla ytterligare sakkunskap för att på bäst möjliga sätt kunna
tillgodose stiftelsens ändamål.


§ 2 ändrad den 11 april 2022.§ 3


Stiftelsens tillgångar skall förvaltas av bank eller annat finansinstitut som kan tillvarata stiftelsens
intressen enligt styrelsens instruktioner. Ett eller flera andra institut kan även förvalta mindre eller
större del av tillgångarna. Det åligger styrelsen, förutom förvaltningen, även att ha en god överblick
över stiftelsens samtliga placeringar samt ansvara för redovisningen av stiftelsens samtliga finansiella
tillgångar så att en god balans och riskspridning kan uppnås.


Under John Hains, Inga Hains och Jan Hains levnad skall deras vilja råda ifråga om förvaltningen av de
aktier i G & L Beijer AB som stiftelsen kan komma att tillföras. I övrigt har styrelsen fri placeringsrätt
för att uthålligt kunna hävda stiftelsens förmögenhetsvärde samt värdet på utgående bidrag och
anslag.


§ 3 första stycket ändrad den 11 april 2022.§ 4


Stiftelsens räkenskaper och verksamhet skall årligen sedan årsredovisning föreligger revideras av en
auktoriserad revisor. Sådan jämte suppleant för denne skall för en tid av tre år i sänder utses av
styrelsen för Skånes Handelskammare i Malmö eller dess framtida motsvarighet.§ 5


Sedan femton procent av stiftelsens behållna årsavkastning lagts till stiftelsens kapital skall
återstoden disponeras för tillgodoseende av stiftelsens ändamål.§ 6


§ 6 upphävd den 11 april 2022.§ 7


Förestående stadgar får av styrelsen ändras, upphävas eller tillfälligt åsidosättas om de på grund av
ändrade förhållanden inte längre kan iakttas eller har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart
stridande mot stiftarens avsikter eller om det finns andra särskilda skäl.


Vid ändring av föreskrifterna om stiftelsens ändamål skall det nya ändamålet så nära som möjligt
motsvara det ursprungliga.


Ändringsbeslut enligt ovan skall för att bli giltiga godkännas av John Hain eller Inga Hain resp Jan Hain
under deras levnad samt enhetsstyrelsen vid Skandinaviska Enskilda Bankens centralkontor i Malmö
och styrelsen för Sydsvenska Handelskammaren.


_____________________________

Not. 1

" SEB beslutar genom undertecknad att godkänna de ändringar av stiftelsens föreskrifter som styrelsen beslutat

den 11 april 2022."  Undertecknat av Veine Svensson, Distriktchef Syd, den 19 april 2022.


Not. 2

"Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tagit del av förslag till nya stadgar daterade 2022-03-30 och meddelar härmed att förslaget godkänts avseende ovan nämnda stiftelser [Inga och John Hains stiftelser för medicinsk respektive humanistisk forskning."] Undertecknat av Stephan Müchler, VD. Meddelat i brev den 5 maj 2022.


Not. 3

Länsstyrelsen Skåne; "Meddelande om ändring av stiftelsens föreskrifter"

"Styrelsen för Inga och John Hains stiftelse för vetenskaplig humanistisk forskning har den 2022-05 16 meddelat Länsstyrelsen att stiftelsen beslutat om ändring av stiftelsens föreskrifter. Av protokoll fört vid styrelsemöte i stiftelsen den 2022-04-11 framgår att beslut om ändring av stiftelsen föreskrifter har fattats. Ändring har fattats i § 2, 3 § samt i § 6 i stiftelsens stadgar.

nstyrelsen konstaterar att den beslutade ändringen inte står i strid med 6 kap 4 § stiftelselagen (1994:1220) och stiftelseförordnandet. Länsstyrelsen har inget att erinra mot beslutet.

Styrelsens beslut om ändring av föreskrifterna blir gällande tre månader efter att underrättelsen inkom till Länsstyrelsen."  David Olsson, digital signatur, brev från Länsstyrelsen Skåne 2022-05-18. Ärendebeteckning 206-16671-2022.


                                                         

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Arbetsordning för styrelsen


Antagen vid styrelsesammanträde den 11 april 2022


1.         Inledning1.1       För sitt arbete i Inga och John Hain Stiftelse för Vetenskaplig Humanistisk forskning
            (”Stiftelsen”) har Stiftelsens styrelse fastställt denna arbetsordning, vilken ska gälla för
            styrelsens arbete från och med denna dag till dess den revideras genom styrelsens beslut.


1.2       Arbetsordningen utgör ett komplement till vid var tid gällande föreskrifter i Stiftelsens
            stadgar och bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220).


1.3       Stiftelsens styrelseutser i enlighet med § 2 i stadgarna inom sig ordförande [och vice

            ordförande]. Stiftelsens styrelse utser även sekreterare. Sekreteraren behöver inte vara

            styrelseledamot.2.         Styrelsens uppgifter och ansvar


2.1       Styrelsen svarar för förvaltningen av Stiftelsen i enlighet med Stiftelsens stadgar och
            tillämplig lagstiftning.


2.2       Styrelsen ska verka för att uppfylla Stiftelsens ändamål. Styrelsen ansvarar vidare för att
            Stiftelsen fullgör sin bokföringsskyldighet samt att stadgar och övriga handlingar avseende
            Stiftelsen förvaras på ett ordnat och betryggande sätt.


2.3       Styrelseuppdraget ska utövas i enlighet med Stiftelsens stadgar, gällande lagar och
            förordningar samt denna arbetsordning. En styrelseledamots uppdrag är i första hand att
            verkställa den vilja som stiftaren har gett uttryck för i Stiftelsens stadgar. Att vara
            tyrelseledamot i en stiftelse är ett förtroendeuppdrag. En styrelseledamot har ställning som
            syssloman och är i denna egenskap skyldig att utföra uppdraget med omsorg.


2.4       Vid styrelsens sammanträde ska föras protokoll där varje anslag noggrant ska beskrivas med
            de motiveringar styrelsen ansett som avgörande. Årsredovisningen ska tydligt ange vilka som
            erhållit anslag och motiveringar härför.


2.5       Det åligger även styrelsen att be stipendiater och pristagare att inkomma med utförligt CV,
            födelseår, titel/tjänst samt en skriftlig personlig presentation av sin forskning och hur
            bidraget/anslaget ska nyttjas samt en kortare version av detta till hemsidan.


            Samtliga stipendier skall fortsättningsvis utbetalas till konto hos respektive institution vid det

            universitet som stipendiaten är verksam vid. Härvid får mottagande institution göra avdrag på

            max 25 % för overheadkostnader. Om särskilda skäl föreligger får styrelsen göra avsteg från detta.                                Ovanstående gäller endast stipendiater och ej pristagare.


2.6       Protokollen jämte eventuellt utdelade stipendier/anslag ska förvaras på betryggande sätt av
            stiftelsens bank eller annat finansinstitut.


2.7       Styrelsen förutsätts vidare bestämma det mest lämpliga sättet för att nå de forskare som
            enligt stiftelsens ändamålsbestämmelse kan komma ifråga för stipendier/anslag/bidrag/pris.
            Ansökningarna ska noggrant behandlas av styrelsen.3.         Stiftelsens bank


3.1       Styrelsen utser stiftelsens bank eller annat finansinstitut.


3.2       Vart tredje år ska styrelsen ha en genomgång av ingångna avtal med banker och
            finansinstitut avseende resultat, kostnader och erhållna tjänster. Dessa bör omförhandlas så
            att lägsta möjliga kostnader och effektivitet uppnås. Om en bank/finansinstitut ej uppnår
            tillfredsställande resultat/service ska ny bank/finansinstitut utses omgående. Då förvaltning
            är av långsiktig karaktär bör derivat och därmed jämställda instrument ej användas.


3.3       Skulle den finansiella marknaden förändras avsevärt kan styrelsen ändra placeringspolicy.
            Styrelsen har fri placeringsrätt för att uthålligt kunna hävda stiftelsens förmögenhetsvärde
            samt bevara och formera värdet på utgående bidrag och anslag.4.         Tystnadsplikt


4.1       En styrelseledamot får inte för utomstående yppa information som erhållits vid utförandet av
            uppdraget som styrelseledamot, såtillvida inte styrelsen i det enskilda fallet har beslutat om
            annat eller informationen är allmänt känd. Tystnadsplikten avser såväl muntlig som skriftlig
            information och gäller även efter det att styrelseuppdraget har upphört.


4.2       En styrelseledamot ska förvara allt material som erhållits i anledning av styrelseuppdraget så
            att det säkerställs att materialet inte är tillgängligt för utomstående.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~