Jan Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Teknisk Forskning inom Miljö och Klimat


~ S T A D G A R ~§ 1

Namn


Stiftelsens namn ska vara Jan Hain Stiftelse för vetenskaplig teknisk forskning inom miljö och klimat.


 

§ 2

Ändamål


Stiftelsen ska ha till ändamål att främja vetenskaplig teknisk forskning inom miljö och klimat, framförallt sådana verksamheter som bedrivs vid Malmö och Lunds Universitet eller vad som kan komma att bli dess motsvarighet. Stipendiaterna ska ha visat på en särskild talang inom sitt område.

 

Stiftelsen kan för nämnda ändamål bevilja stipendier, anslag till driftskostnader samt forskningskostnader inom tillämpliga forskningsprojekt, och även ge bidrag till anskaffning av utrustning i anslutning till sådan forskning. Bidrag kan beviljas som en delfinansiering till investeringar där det kan krävas flera finansiärer. Då anslag till forskning eller forskningsprojekt och/eller bidrag/investeringar lämnas till anskaffningar förutsätts att finansiering inte kan ske på annat sätt.

 

Ett större anslag eller bidrag kan beviljas vid enskilda tillfällen men ett projekt kan också stödjas genom upprepade årliga anslag om så skulle bedömas vara lämpligare. Anslag och bidrag kan också beviljas för mer än ett år i sänder när forskningen eller ändamålet i övrigt så kräver.

 

Stiftelsen kan också utdela ett (1) årligt pris för att uppmärksamma framstående forskningsinsatser av en yngre forskare som bedriver forskning inom områdena miljö och klimat. Prissumman ska användas inom ramen för mottagarens forskning.


 

§ 3

Bakgrund


Bakgrunden till att jag, Jan Hain, skapar en stiftelse inriktad på vetenskaplig teknisk forskning inom miljö och klimat är att dessa områden påverkar oss alla och forskningen som görs idag kan ha stora effekter långt in i framtiden. Forskningen måsta hålla en hög kvalité och ha god kontakt med aktuell forskning. Huvudmålet med stiftelsen är att bidra till konkreta förbättringar inom områdena miljö och klimat.

 

Genom att ge anslag till teknisk forskning inom miljö och klimat ska stiftelsen stödja forskning som är realiserbar och inom överskådlig tid kan implementera resultaten.

 

Syftet med stiftelsen är att skapa möjligheter för forskare och annan personal att bedriva forskning och samtidigt erbjuda forskningsinstitutioner och andra att ta del av forskningsresultaten och därigenom utveckla sin kompetens. Det är ytterst viktigt att uppnådda forskningsresultat sprids på ett systematiskt och lättillgängligt sätt.


 

§ 4

Styrelse m.m.


Stiftelsens verksamhet ska ledas av en styrelse bestående av sju (7) ordinarie ledamöter och högst två (2) suppleanter utsedda på följande sätt.

 

Ledamöterna ska vara allmänt väl ansedda och lämpliga för uppdraget.

 

     i.  Tre (3) ordinarie ledamöter:

         Tre (3) ordinarie ledamöter varav jag ska vara en så länge jag lever. En av dessa ledamöter bör ha           vetenskaplig förankring inom området miljö och/eller klimat. En av dessa ledamöter bör ha god             kunskap inom ekonomi och värdepappersplacering.

 

    ii.  Två (2) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant:

          Rektor vid Lunds tekniska högskola (LTH) och dekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten vid              Lunds Universitet samt en (1) suppleant. Rektor och dekanus kan dock utse annan ledamot i sitt            ställe. Dessa ledamöter kan väljas då dessa är verksamma i sin profession.

 

   iii.  En (1) ordinarie ledamot.

 

    iv.  En (1) ordinarie ledamot:

          En oberoende välrenommerad jurist med goda kunskaper i stiftelsejuridik. Denne ska vara väl                insatt i stiftelsens stadgar.

 

Styrelsen utser nya styrelseledamöter.

 

Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö.

 

Ledamot och suppleant får kvarstå i styrelsen till dess han uppnår sjuttio (70) års ålder. Åldersgränsen gäller inte för mig, Jan Hain.

 

Förste vice ordförande ska vara Tor Hedendahl (810519-3976) som jag, Jan Hain, som stiftare utsett, för att bevaka stadgarna och stiftelsens ändamål så som avsett.

 

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Styrelsen utser sekreterare.

 

Mandatperioden ska vara tre år i sänder för styrelseledamöterna och suppleanterna. Mandatperioden för dekanus/rektor gäller till dess att ny dekanus/rektor tillsätts.

 

Styrelsen är beslutsför när alla ledamöter och suppleanter är kallade i god tid och minst fyra (4) ledamöter inklusive ordförande eller vice ordförande är närvarande.

 

Som styrelsens beslut gäller den mening som biträdes av flertalet av de röstande och vid lika röstetal gäller ordförandens eller vice ordförandens mening om ordförande ej är närvarande.

 

Vid styrelsens sammanträde ska föras protokoll, där varje anslag noggrant ska beskrivas med de motiveringar styrelsen ansett som avgörande.

 

I årsredovisningen ska tydligt anges vilka som erhållit anslag/pris och motiveringen härför.

 

Det åligger styrelsen att även be stipendiater och pristagare att inkomma med utförligt CV, födelseår, titel/tjänst samt en skriftlig personlig presentation av sin forskning och hur bidraget/anslaget ska nyttjas samt en kortare version av detta till hemsidan.

 

Protokollen jämte eventuella anslagsäskanden ska förvaras på ett betryggande sätt av ”Stiftelsens Bank”.

 

Det anförtros styrelsen att själva utarbeta arbetsordning och i samråd med utsedd revisionsfirma bestämma hur bokföring och redovisning m.m. ska verkställas.

 

Styrelsen förutsätts vidare bestämma det mest lämpliga sättet för att nå de forskare, som enligt stiftelsens ändamålsbestämmelse kan komma ifråga för stipendier/anslag/bidrag/pris. Ansökningarna ska noggrant behandlas av styrelsen.

 

Styrelsen äger också rätt att, vid behov, tillkalla ytterligare sakkunskap för att på bästa möjliga sätt tillgodose stiftelsens ändamål och utvärdera aktuella anslagsäskande så att de utdelade beloppen kommer till adekvat nytta för forskningen och därmed för stiftelsens anseende.

 

Styrelseledamöterna äger rätt till skälig ersättning för kostnader, varvid donator framfört, att styrelsen vid bestämmande av eventuellt arvode bör beakta att uppdraget ska anses vara ett hedersuppdrag.

 

För handhavande av stiftelsens angelägenheter av ekonomisk, juridisk eller affärsmässig natur kan skäligt vederlag utgå ur stiftelsens inkomster enligt affärsmässiga grunder.

 

Vid utdelning, som ska ske under oktober månad, av stiftelsens anslag eller bidrag inbjudes forskningsledaren eller annan lämplig representant/er för den forskning som fått anslag eller bidrag till särskild ceremoni där han/hon presenterar sin forskning. Till denna ceremoni kan lämpligen också inviteras andra intresserade gäster.

 

Ceremonin avslutas med en måltid. Denna ceremoni kan ske tillsammans med utdelandet av anslag, bidrag eller stipendier från Inga och John Hain stiftelse för vetenskaplig medicinsk forskning, Inga och John Hain stiftelse för vetenskaplig humanistisk forskning och Jan Hain Stiftelse för Vetenskaplig Klinisk Medicinsk Forskning.


  

§ 5

Förvaltning av tillgångarna etc.


Stiftelsens tillgångar ska förvaltas av ”Stiftelsens Bank”.

 

Till ”Stiftelsens Bank” ska styrelsen utse en verksam och varaktigt etablerad större affärsbank eller annat finansinstitut som åtnjuter gott renommé och är organiserad så att den kan utföra de tjänster som stiftelsen har behov av. Styrelsen bör inhämta offerter/kostnadsförslag från tänkbara banker/finansinstitut.

 

Ett eller flera andra institut kan även förvalta mindre eller större del av tillgångarna.

 

Det åligger styrelsen, förutom förvaltningen, även att ha en god överblick över stiftelsens samtliga placeringar samt ansvara för redovisningen av stiftelsens samtliga finansiella tillgångar så att en god balans och riskspridning kan uppnås.

 

Styrelsen ska dock ha ansvaret för att stiftelsens medel är placerade på ett betryggande sätt och att en god och säker avkastning uppnås.

 

Då förvaltning är av långsiktig karaktär bör derivat och därmed jämställda instrument ej användas.

 

Stiftarens uppfattning om förvaltningen ska dock så långt möjligt beaktas så t.ex. var denna uppfattning den 1 mars 2022 följande:

att tillgångarna skulle fördelas så att 40%–60% av tillgångarna placeras i svenska och utländska aktier och aktiefonder samt resterande tillgångar i räntebärande värdepapper.

 

Skulle den finansiella marknaden förändras avsevärt kan styrelsen ändra placeringspolicy. Styrelsen har fri placeringsrätt för att uthålligt kunna hävda stiftelsens förmögenhetsvärde och bevara och förmera värdet på utgående bidrag och anslag.

 

Sedan 10-20% av stiftelsens behållna löpande avkastning avsatts till stiftelsens kapital ska återstoden disponeras för att tillgodose stiftelsens ändamål.


 

§ 6

Revision


Granskning av styrelsens förvaltning ska verkställas av en särskilt utsedd väl ansedd auktoriserad revisor eller revisionsbolag. Revisor och/eller revisionsbolag utses av styrelsen.

 

För stiftelsen ska föras erforderliga räkenskaper, som ska avslutas den 31 december varje år, och sammanföras i fullständigt bokslut. Detta ska vara slutfört senast den 1 april påföljande år, varvid balans- och resultaträkning, undertecknad av samtliga ledamöter, tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse ska överlämnas till revisor för granskning.

 

Revisorn ska senast inom sex veckor efter mottagandet av räkenskapshandlingarna avge revisionsberättelse. På årligt särskilt styrelsesammanträde, där styrelsen bör vara fulltalig ska en av styrelsen utsedd ledamot föredra stiftelsens verksamhetsberättelse och därtill hörande årsredovisning samt den av styrelsen utsedda revisorn föredra revisionsberättelsen.

 

Verksamhetsberättelsen med därtill hörande årsredovisning ska fastställas av styrelsen för varje år. Verksamhetsberättelse med Årsredovisning samt Revisionsberättelse ska förvaras hos ”Stiftelsens Bank”.


 

§ 7

Ändring av stadgarna


Styrelsen får genom enhälligt styrelsebeslut utan tillstånd av myndighet ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrifterna i dessa stadgar som angår annan fråga än stiftelsens ändamål samt föreskriften i denna paragraf.

                                                               

                                                                                                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Arbetsordning för styrelsen


1.         Inledning


1.1       För sitt arbete i Jan Hain Stiftelse för vetenskaplig teknisk forskning inom miljö och klimat                      (”Stiftelsen”) har Stiftelsens styrelse fastställt denna arbetsordning, vilken ska gälla för                              styrelsens arbete från och med denna dag till dess den revideras genom styrelsens beslut.


1.2       Arbetsordningen utgör ett komplement till vid var tid gällande föreskrifter i Stiftelsens stadgar              och bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220).


1.3       Stiftelsens styrelse utser i enlighet med § 4 i stadgarna inom sig ordförande och vice

            ordförande. Stiftelsens styrelse utser även sekreterare. Sekreteraren behöver inte vara

            styrelseledamot.


2.         Styrelsens uppgifter och ansvar


2.1       Styrelsen svarar för förvaltningen av Stiftelsen i enlighet med Stiftelsens stadgar och tillämplig

            lagstiftning.


2.2       Styrelsen ska verka för att uppfylla Stiftelsens ändamål. Styrelsen ansvarar vidare för att                           Stiftelsen fullgör sin bokföringsskyldighet samt att stadgar och övriga handlingar avseende                     Stiftelsen förvaras på ett ordnat och betryggande sätt.


2.3       Styrelseuppdraget ska utövas i enlighet med Stiftelsens stadgar, gällande lagar och

            förordningar samt denna arbetsordning. En styrelseledamots uppdrag är i första hand att                        verkställa den vilja som stiftaren har gett uttryck för i Stiftelsens stadgar. Att vara                                       styrelseledamot i en stiftelse är ett förtroendeuppdrag. En styrelseledamot har ställning som                    syssloman och är i denna egenskap skyldig att utföra uppdraget med omsorg.


2.4       Enligt § 4 i stadgarna ska vid styrelsens sammanträde föras protokoll där varje anslag noggrant              ska beskrivas med de motiveringar styrelsen ansett som avgörande. Vidare anges att                                 årsredovisningen tydligt ska ange vilka som erhållit anslag och motiveringar härför.


2.5       Det åligger styrelsen att även be stipendiater och pristagare att inkomma med utförligt CV,                      födelseår, titel/tjänst samt en skriftlig personlig presentation av sin forskning och hur                               bidraget/anslaget ska nyttjas samt en kortare version av detta till hemsidan.

            

            Samtliga stipendier skall fortsättningsvis utbetalas till konto hos respektive institution vid det

            universitet som stipendiaten är verksam vid. Härvid får mottagande institution göra avdrag på

            max 25 % för overheadkostnader. Om särskilda skäl föreligger får styrelsen göra avsteg från                    detta. Ovanstående gäller endast stipendiater och ej pristagare.


3.         Stiftelsens bank


3.1       Enligt § 5 i stadgarna ska styrelsen utse stiftelsens bank eller annat finansinstitut.


3.2       Vart tredje år ska styrelsen ha en genomgång av ingångna avtal med banker och finansinstitut                avseende resultat, kostnader och erhållna tjänster. Dessa bör omförhandlas så att lägsta

            möjliga kostnader och effektivitet uppnås. Om en bank/finansinstitut ej uppnår                                           tillfredsställande resultat/service ska ny bank/finansinstitut utses omgående.


4.         Tystnadsplikt


4.1       En styrelseledamot får inte för utomstående yppa information som erhållits vid utförandet av                uppdraget som styrelseledamot, såtillvida inte styrelsen i det enskilda fallet har beslutat om                    annat eller informationen är allmänt känd. Tystnadsplikten avser såväl muntlig som skriftlig                  information och gäller även efter det att styrelseuppdraget har upphört.


4.2       En styrelseledamot ska förvara allt material som erhållits i anledning av styrelseuppdraget så                  att det säkerställs att materialet inte är tillgängligt för utomstående.


                                                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~