SAMARBETE MELLAN HAIN STIFTELSER OCH FAKULTETER VID LUNDS OCH MALMÖ UNIVERSITET


Genom ett samarbete mellan Styrelse och fakulteter vid  Lunds och Malmö universitet utkristalliseras intressanta forskningsprojekt där individuell bedömning görs av tänkbara stipendiatkandidater och angelägna projekt de

är knutna till. Varje år utses en eller flera stipendiater alternativt pristagare som tilldelas ett bidrag under festliga former för att deras forskning ska ges möjlighet

att ständigt utveckla den medicinska, humanistiska samt miljö- och klimatforskningen mot nya rön och resultat.


 STADGAR och Arbetsordning

finns under respektive stiftelse

 Jan Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Teknisk Forskning inom Miljö och Klimat"Stiftelsen ska ha till ändamål att främja vetenskaplig teknisk forskning inom miljö och klimat, framförallt sådana verksamheter som bedrivs vid Malmö och Lunds Universitet eller vad som kan komma att bli dess motsvarighet. Stipendiaterna ska ha visat på en särskild talang inom sitt område."STADGAR och ArbetsordningJan Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Klinisk Medicinsk Forskning
Jan Hain Stiftelse för Vetenskaplig Klinisk Medicinsk Forskning har sedan 2013 delat ut stipendier för forskning som syftar till att bidra

till en effektiv och förbättrad patientvård. Genom anslag till klinisk och patientnära forskning vill stiftelsen stimulera till forsknings-inriktade miljöer i vården så att sjukhuspersonal kan bidra till olika utvecklingsprojekt och implementera resultaten i den kliniska verksamheten.


"Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig klinisk medicinsk forskning, framförallt sådana verksamheter som bedrivs vid Universitetssjukhusen i Malmö och Lund eller vad som kan komma att bli dess motsvarighet. Med vetenskaplig klinisk medicinsk forskning avses bl.a. sådan forskning som beräknas ge resultat som kan tillämpas i den kliniska verksamheten inom en förutsebar tidsperiod."    STADGAR och ArbetsordningInga och John Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Medicinsk Forskning"Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig medicinsk forskning genom att exempelvis lämna anslag till forskningsprojekt, utdela priser och resestipendier, anskaffa utrustning eller bidra till forskningsanläggningar i fall då kostnader inte kan finansieras på annat sätt. Verksamheten skall i huvudsak

vara knuten till Lunds universitet och Malmö Universitetssjukhus."STADGAR och ArbetsordningInga och John Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Humanistisk Forskning"Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning inom det humanistiska området genom att exempelvis ge stipendier till Malmö Fornminnesförening för stadshistorisk forskning och publicering av forskningsresultat, utdela priser och resestipendier till disputerade forskare verksamma vid Lunds universitets humanis-tiska fakultet eller bevilja anslag till särskilda forskningsprojekt vid  nämnda fakultet."STADGAR och Arbetsordning