SAMARBETE MELLAN HAIN STIFTELSER OCH FAKULTETER VID LUNDS OCH MALMÖ UNIVERSITETGenom ett samarbete mellan styrelserna i Hain Stiftelser och fakulteterna vid Lunds och Malmö universitet samt Skånes  Universitetssjukhus (SUS) utkristalliseras intressanta forskningsprojekt.


Individuell bedömning görs av angelägna projekt och tänkbara stipendiatkandidater


Varje år utses efter bedömning en eller flera stipendiater  för att deras forskning ska ges möjlighet att kunna utveckla den medicinska, humanistiska samt tekniska och naturvetenskapliga vetenskapen mot nya rön och resultat. 


Pris utdelas vid speciella tillfällen för att visa uppskattning och för att uppmärksamma särskilda insatser.


Stipendieutdelning sker under festliga former under senhösten varje år.

Här bereds stipendiaterna tillfälle att presentera sin forskning.


STIFTELSER

- inriktning, syfte och ändamål.

 Jan Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Teknisk Forskning inom Miljö och KlimatÅr 2022 skapade Jan Hain ännu en ny egen stiftelse:"Stiftelsen ska ha till ändamål att främja vetenskaplig teknisk forskning inom miljö och klimat, framförallt sådana verksamheter som bedrivs vid Malmö och Lunds Universitet eller vad som kan komma att bli dess motsvarighet. Stipendiaterna ska ha visat på en särskild talang inom sitt område."


Stiftelsen tillförs ett stort kapital för att bidraga till konkreta förbättringar inom områdena miljö och klimat. Detta är områden som i högsta grad påverkar oss alla och där forskning som görs i dag kan ha stora effekter långt in i framtiden.


Samtidigt kommer de övriga Hain stiftelserna tillföras ett icke oväsentligt kapitaltillskott.


Jan Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Klinisk Medicinsk Forskning
Jan Hain Stiftelse för Vetenskaplig Klinisk Medicinsk Forskning

har sedan 2013 delat ut stipendier för forskning som syftar till att

bidra till en effektiv och förbättrad patientvård. Genom anslag till

klinisk och patientnära forskning vill stiftelsen stimulera till forskningsinriktade miljöer i vården så att sjukhuspersonal kan

bidra till olika utvecklingsprojekt och implementera resultaten i

den kliniska verksamheten.


"Bakgrunden till att jag skapat en stiftelse 2013 inriktad på vetenskaplig klinisk medicinsk forskning är att sjukhusen blir allt mer kunskapsberoende. De måste hålla en hög kvalité och vara väl insatta i

de nya forskningsgrenarna. För att uppnå detta måste sjukhusledning, läkare och övrig personal stå i nära kontakt med forskning samtidigt

som den ska vara patientnära.

Huvudmålet med stiftelsen är att bidra till en effektiv och förbättrad patientvård.


Genom att ge anslag till den kliniska forskningen vill jag stödja en

mera forskningsbaserad miljö så att sjukhuspersonal aktivt och i ökad utsträckning kan bidra till att forskningen baseras på de behov som

finns  i verksamheten och genererar resultat inom en överskådlig tid.


Stiftelsen syfte är att skapa fler möjligheter genom att utdela stipendier

till forskare/läkare och annan personal för att kunna bedriva relevant forskning och kombinera den med arbetet på sjukhuset och att samtidigt ge andra läkare möjlighet att ta till sig forskningsresultaten och därigenom utveckla sin kompetens. Det är ytterst viktigt att uppnådda forskningsresultat sprids på ett systematiskt och lättillgängligt sätt.


Min förhoppning är att på detta sätt bidra till att öka kvalitén för sjukhusvården i främst Malmö och Lund men även i andra delar av landet.

Det är min ambition att i framtiden tillföra de fyra stiftelserna mer kapital."                                                                                 

                                                                                             Jan Hain
Inga och John Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Medicinsk Forskning"Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig medicinsk forskning genom att exempelvis lämna anslag till forskningsprojekt, utdela priser och resestipendier, anskaffa utrustning eller bidra till forskningsanläggningar i fall då kostnader inte kan finansieras på annat sätt. Verksamheten skall i huvudsak vara knuten

till Lunds universitet och Malmö Universitetssjukhus."


Inga och John Hain skrev statuterna i mitten av 80-talet. På grund av

den då osäkra situationen på familjeföretaget G & L Beijer AB avsattes inga medel till stiftelserna. 

När Inga Hain avled 1991 avstod Jan Hain en stor del av sitt modersarv som fördes över till stiftelsen. Även delar av arvet från fadern avsattes i stiftelserna. Första utdelningen skedde hösten 1994 strax efter att John Hain avlidit. Både Jan Hain och hans föräldrars stiftelser kommer successivt att tillföras mer kapital.


Ett kritiskt steg i den medicinska forskarkarriären är övergången från doktorandutbildning och postdoktorandverksamhet under handledarens egid, till självständig och ekonomiskt fristående forskningsverksamhet. Inga och John Hain Stiftelse för Vetenskaplig Medicinsk Forskning har därför framför allt riktat sig till yngre, lovande forskare på forskarassistentnivå för att underlätta deras etablering som självständiga aktörer på forskningsarenan. Vid sidan av det konkreta ekonomiska stödet finns en påtaglig mental stimulans för bidragsmottagarna genom att de utses av styrelsen utan ansökningsförfarande.


Stiftelsen har i stor utsträckning givit bidrag till verksamheter av transnationell karaktär, dvs. projekt med klinisk relevans och samtidigt gedigen experimentell förankring. Forskare vid fakultetens samtliga institutioner i Lund och Malmö finns representerade bland mottagarna, om man också inkluderar bidrag från Jan Hain stiftelse.

Av de forskare som stiftelsen stöttat sedan starten 1994 är idag ett

flertal professorer. De har representerat och representerar viktiga forskningslinjer vid fakulteten, i många fall med internationellt genomslag.

För att ge forskarna kontinuitet i sin forskning utdelas stipendier ofta under en tvåårsperiod.

Inga och John Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Humanistisk Forskning
"Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning inom det humanistiska området genom att exempelvis ge stipendier till Malmö Fornminnesförening för stadshistorisk forskning

och publicering av forskningsresultat, utdela priser och resestipendier

till disputerade forskare verksamma vid Lunds universitets humanistiska fakultet eller bevilja anslag till särskilda forskningsprojekt vid  nämnda fakultet."


Stiftelsen har konsekvent  sökt att ge stipendier till företrädare för såväl språkvetenskap som historia. Stiftelsen har också vid ett flertal tillfällen delat ut "Priser" för uppmärksammade projekt.


Tveklöst har Inga och John Hain Stiftelse för Vetenskaplig Humanistisk Forskning under många år utgjort en viktig katalysator för den humanistiska forskningen vid Lunds universitet. Ett stort antal både seniora och yngre humanistiska forskare har genom åren kunnat uppmärksammas och ges ekonomiska förutsättningar för en utveckling

av humanistisk forskning.


Stiftelsen har också velat uppmärksamma tvärvetenskapligt arbetande forskare. Sambandet mellan medicin och humaniora uppmärksammades redan 1998 genom viktiga forskningsbidrag i gränssnittet mellan sjukdom och litteratur.

Stiftelsen har även vid ett antal tillfällen delat ut priser för projekt som uppmärksammats. Ett sådant exempel är Rädda Malmö-filmerna där utgivningen av "Mitt Hjärtas Malmö" belönades 2013 och året efter då Anders Reisnert uppmärksammades för sina insatser för Malmö stad

och dess historia.


Sammantaget har Hain Stiftelser kunnat stödja enskilda forskares forskningsverksamhet vid en viktig del av deras karriärer, den har

också kunnat stimulera till nya tvärvetenskapliga perspektiv, som

öppnar gränser mellan discipliner och fakulteter.