FAMILJEN HAIN-BEIJER

PRESENTATION, HISTORIK OCH  INTRODUKTION I SAMMANDRAG


Familjerna Hain/Beijer i Malmö har en lång tradition av donationer till vetenskap och kultur.


Exemplen är många; Gottfried Beijer och hans bror Lorens var grundare av G & L Beijer AB (numera Beijer Ref AB). Jan´s farfar Richard Hain var ledande i många år, aktivt verksam i andra företag och föreningar fram till sin bortgång i mitten av sjuttiotalet. Gottfried var även initiativtagare till bildandet av "Planteringsföreningen" (konstituerad 10/10 1881) och verkade under många år som ordförande.  På förslag som framfördes 1907 gjordes en namnändring till "Malmö Förskönings- och Planteringsförening" för att också lägga tonvikt på försköning av staden. 

Familjerna Hain/Beijer har genom sitt engagemang i Malmö Förskönings- och Planteringsförening på olika sätt under över 100 år bidragit till att göra staden mycket vackrare. I slutet av 1800-talet anlades Slottsparken (invigning 1872) och Beijers park (1885). Slottsparken fick senare (1882) namnet "Kung Oscars Park" då Kung Oscar II invigde Kungsparkspaviljongen. 


Under 1940- och en bit in på 1950-talet bidrog familjen Hain genom Jan's farfar Richard Hain, som var mycket aktiv i Malmö Förskönings- och Planteringsförening och drivande till att förse stadens parker med skulpturer.

Mest kända är Gerhard Hennings fontänskulptur Öresund på Gustav Adolfs torg och Carl Milles Människan och Pegasus. Denna staty symboliserar den fria tanken och kallas i folkmun "Pegasus" och finns i Slottsparken. Dess placering i Slottsparken föregicks av en omfattande brevväxling mellan Richard Hain och Carl Milles som gärna ville ha ett ord med gällande statyns placering i Malmö. Brevväxlingen finns bevarad på Malmö stadsarkiv.
Samtidigt under Richard Hain´s ledning finansierades, genom en donationsfond upprättad av arvingarna till minnet av Lorens Beijer och hans hustru Agnes, bl.a. "Teaterbrunnen" med Emil Sjögrens kända skulpturfontän kallad Tragos bestående av 24 figurer med teateranknytning. Den uppfördes 1950 och står framför Malmö Opera där kransen brinner på premiäraftnar. 


John Hain som gift sig med Inga i efterkrigstider fick gemensamt sonen Jan. Utöver företag, engagemang i kultur- och föreningsliv hade föräldrarna ett gemensamt intresse för litteratur, historia och medicin. Inga, var som ung bl. a. engagerad bilkårist i KAK och senare under en period aktiv som President inom "Inner Wheel" och under ett par perioder även verksam som internationell sekreterare men uppskattade också det avkopplande livet på landet.


John som följde i spåren av sin far Richard blev snabbt engagerad i teater, konst, natur och kulturhistoria vilket präglade både privatliv och yrkesliv med ett träget engagemang i både företagsvärlden och i föreningslivet. I Malmö fornminnesförening var han skattmästare i nästan

40 år! (19551993).

På 50-talet övergick det medeltida Rosenvingeska huset på Västergatan i familjen Hain´s ägo. Det renoverades varsamt och genom kraft och engagemang från John Hain blev huset senare förklarat som byggnadsminne (1994). Härefter tog Jan Hain över förvaltningen fram tills dess att fastigheten avyttrades till ny ägare en bit in på 2000-talet.
I sammanhanget kan nämnas att Jan även varit starkt engagerad i Fastighetsbolaget Kungen som han blev ensam ägare till 2004 och har härefter genomfört ett omfattande renoveringsarbete på det gamla huset i kvarteret Kungen vid Fersens väg som byggdes till Baltiska utställningen 1914 och under ett år drevs som "Grand Hotel Fersen".


Familjen Hain var också en av de drivande krafterna bakom förvandlingen av Lilla torg till en livfull och öppen samlingsplats i centrala Malmö och 1973 var det John Hain som invigde skulpturbrunnen i brons benämnd Torgbrunnen skapad av Thure Thörn.


John Hain ägnade sig mycket åt familjekoncernen G & L Beijer AB och var VD mellan åren 1961

1972 och därefter arbetande styrelseordförande fram till sin bortgång 1994. Vägen från kol- och koksimport till oljetrading genom bolaget "Scandinavian Trading" vidare till uppbyggnad av Sveriges största fristående oljebolag Beijer Olje AB var lönsamt. Bolaget såldes och gav ett rejält kapitaltillskott och nu gick John tillsammans med Jan in som huvudägare i Skrinet AB 1992 för att skapa en stabil grund för Beijers. John var ytterst ansvarig för koncernekonomin, han var kunnig, sparsam och orädd när det gällde svåra affärsbeslut.


Redan som ung i mitten av 1970-talet följde Jan Hain i sin släkts fotspår. Jan arbetade först med att modernisera årsredovisningarna. Härefter tog han initiativ till att samla koncernens utspridda aktier och obligationer i stället i G & L Beijer AB varefter värdepappershandel och affärerna var mycket omfattande; som exempel var årsomsättningen 1984: 1% av börsens totala omsättning. Aktiehanteringen var till gagn för de traditionella verksamhetsgrenarna.


Beijers hade länge värnat om det skånska näringslivet. Genom oljebolagen Scandinavian Trading och det nystartade systerbolaget Beijerinvest med John Hain´s kusin och Anders Wall i spetsen som VD i Beijer Invest utgjorde vinstmedlen basen för en mer aktiv aktiehantering.


Jan´s stora intresse för aktiemarknaden gjorde att han startade Matteus Fondkommission 1990. Han var fast besluten att genomföra en generationsväxling och arbeta på en framtida lösning av ägarfrågan inom Beijers då det inte fanns någon gemensam hållning i släkten om hur verksamheten skulle drivas vidare. 


Affären "Beijer/Skrinet " kom att genomföras i tre steg med uppköp-, apportemission med byte av aktier, och 1995 var affären i hamn. Bolagsnamnet Skrinet förpassas till historien och det nya bolaget återtar det anrika namnet G & L Beijer AB och en ny styrelse och vd tillsattes och under en tid satsade man på kyla, industri och elektronik. Det nya bolaget var diversifierat och man avyttrade både börsaktier och bolag och fick genast en bättre soliditet. Ungefär samtidigt såldes då också Beijer Olje AB och satsningen gick över på kyla. Under denna tid hade Jan många styrelseuppdrag i relaterade företag och var dessutom ordförande i Malmö fornminnesförening som även här fick känna på Jans framtidstankar och driv vilket innebar att under hans par år som ordförande för föreningen bytte namn till "Malmö Kulturhistoriska Förening" år 2001.


Jan har stöttat olika projekt under årens lopp. Ett exempel är hans donation av drygt 500 exotiska träd år 2000 till Millennieskogen i Lindängelund i Malmö. Jan´s litterära intresse och känsla för historia utmynnade i två tongivande böcker på eget förlag i början av 2000-talet; Malmöbilder, ett praktverk som visade upp Malmö ur en annorlunda vinkel, översatt till engelska och tyska, och därefter boken: Gammalsvenskby - en by i Ukraina, som även innehöll en CD med inspelade berättelser med släkthistorier på klingande "Gammalsvensk" dialekt.

-  HAIN STIFTELSER  -
Jan's föräldrar, Inga och John Hain, gav honom i uppdrag att efter deras bortgång starta stiftelserna:


"Inga och John Hain Stiftelse för Vetenskaplig Medicinsk Forskning" 

"Inga och John Hain Stiftelse för Vetenskaplig Humanistisk Forskning"


Med start 1994 har årligen delats ut stipendier till forskare som verkat i Malmö/Lund-regionen.


Jan bildade 2013 en egen stiftelse:


"Jan Hain Stiftelse för Vetenskaplig Klinisk Medicinsk Forskning". 


År 2022 skapar Jan ännu en ny egen stiftelse:


"Jan Hain Stiftelse för Vetenskaplig Teknisk Forskning inom Miljö och Klimat".


Stiftelsen tillförs ett stort kapital och stiftelsens ändamål är att bidra till konkreta förbättringar inom områdena miljö och klimat. Detta är områden som i högsta grad påverkar oss alla och där forskning som görs i dag kan ha stora effekter långt in i framtiden.


Samtidigt kommer de övriga Hain stiftelserna tillföras ett icke oväsentligt kapitaltillskott.
 Att ge tillbaka i form av bidrag till viktig forskning inom områden som medicin,

humaniora, miljö och teknik har alltid varit en drivkraft för Jan som nu

genom egna donationer för sin familjs tradition vidare.